ТО НА НТС- гр. Пазарджик

За нас

Сдружение "Териториална организация на Научно- техническите съюзи" с Дом на науката и техниката- Пазарджик е член на Федерацията на Научно-техническите съюзи- София, приемник и продължител на творческите традиции на първата колегиална общност на Българското техническ одружество, основано през 1885г. и на Българското инженерно- архитектурно дружество /БИАД/, основано през 1893 г.

ТО на НТС- Пазарджик е нестопанска организация, която обединява на доброволни начала колегиални общности в които членуват инженери, техници, икономисти, изобретатели, специалисти от земеделието, научни работници и др.

ТО на НТС осъществява дейности в областта на науката, техниката и икономиката- квалификационна, информационна научно- техническа и др., в които специалистите и гражданите на област Пазарджик могат да вземат участие или да ползват.

Професионално обучение, съгласно списъка на професиите по ЗПОО

Продължителност- от 300 до 900 учебни часа /според вида на обучението/.

Изисквания към кандидатите за обучение:
- навършили 16 години
- добро здравословно състояние /според нормативните изисквания

Обяснителни бележки

- Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
- Изпитите по теория на професията и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
- Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОМН.
- Завършеното професионално обучение с придобиване на ІІ-ра /660 часа/ и ІІІ-та /960 часа/ степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство обр. 3-54 на МОМН.

Стопанско управление и администрация

- Оперативен счетоводител.
- Сътрудник в малък и среден бизнес.
- Офис мениджър.
- Офис секретар.
- Икономика и мениджмънт.

Информатика

- Икономист- информатик.
- Оператор информационно осигуряване.
- Оператор на компютър.

Техника

Заварчик

Монтьор на транспортна техника

» автотранспортна техника.
» пътно- строителна техника.

Монтьор на подемно- транспортна техника

» монтирана на пътни транспортни средства.
» с електрозадвижване.

Електромонтьор

» електрически машини и апарати.
» електрообзавеждане на производството.
» електрообзавеждане на трансрортна техника.
» електрическ иинсталации.

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Техник по транспортна техника

» автотранспортна техника.

Архитектура и строителство

- Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи.
- вътрешни ВиК мрежи.
- външни ВиК мрежи.

Транспорт

- Организация по експлоатация на автомобилния транспорт.
- експлоатация на автомобилния транспорт.

Чуждоезиково обучение

Английски език

Компютърно обучение

Начално компютърно обучение

Допълнително специализирано компютърно обучение

- WORD.
- EXCEL.
- ACCESS.
- INTERNET.
- работа със специализиран софтуер- презентации.

Професионално компютърно обучение

- Оператор информационно осигуряване.
- Икономическо информационно осигуряване.
- Оператор на компютър- текстообработване.

Обучение с ваучери по ОП "РЧР"

И през 2013 г. ТО на НТС- Пазарджик е включена в списъка на Доставчици на обучение на Агенцията по заетостта и предлага обучения чрез ваучери, издавани от Бюрата по труда по ОП "РЧР" - за професионално обучение и ключови компетентности.

Полезна информация:

Какво трябва да направи желаещия да ползва ваучер за обучение:

- да се обади в Учебния център на ТО но НТС- Пазарджик, за информация и лична консултация.

- да отиде в Бюро то труда (по адресна регистрация) и да попълни заявление (по образец), в което точно посочва избраното обучение.

- след получаване на Уведомително писмо от Бюрото по труда, да го представи в Учебния отдел на ТО на НТС- Пазарджик за регистрация и започване на обучението.

Краткосрочни специализирани курсове

Начално компютърно обучение

Превоз на опасни товари /ADR/

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове за начално и периодично обучение за придобиване на карта за квалификация за водачите на автомобили за превоз на товари, съгласно Наредба №41/2008 г. на Министерство на транспорта.

ТО на НТС- Пазарджик има лиценз от Министерство на транспорта за провеждане на горепосочените курсове.

Курсове за опресняване на електро и мотокаристи

Курсовете се организират съгл. чл. 6, ал. 2 от Наредба №1/10.04.2000 г за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

Машинист на пътно- строителна техника

Машинист на багер- кран с товароносимост до 16 т

Машинист на мостови и козлови кранове с товароносимост до 40 т